Văn bản ban hành
Ban hành chiến lược Sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk

Ban hành chiến lược Sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk

Ban hành chiến lược sở hữu trí tuệ của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội giai đoạn 2019 - 2022 tầm nhìn đến 2030. Theo đó, Chiến lược đã đưa ra được các mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ giải pháp phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ...

Quy chế quản trị tài sản trí tuệ tại Hanoimilk

Quy chế quản trị tài sản trí tuệ tại Hanoimilk

Quản trị Tài sản trí tuệ được ban hành nhằm cụ thể hóa các hoạt động của công ty đối với các vấn đề liên quan đến tài sản trí tuệ của công ty với các cán bộ công nhân viên và các bên liên quan, theo tinh thần tuân...

Báo cáo Kết quả điều tra khảo sát

Báo cáo Kết quả điều tra khảo sát

Dự án: Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quản  trị tài sản trí tuệ tại Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động sở hữu trí tuệ và tình hình xác lập, quản lý, khai...