Giỏ hàng

Tổng quan hệ thống tổ chức quản lý Sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk

Hệ thống tổ chức, điều hành hoạt động quản trị và quản lý tài sản trí tuệ tại Hanoimilk bao gồm

- Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo chủ trương, chính sách hệ thống quản lý và quản trị tại Hanoimilk

- Trưởng ban Sở hữu trí tuệ: Do Hội đồng quản trị chỉ định và giao nhiệm vụ là Giám đốc Suppy chain của Công ty. Trưởng ban Sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ giúp cho Hội đồng quản trị về mọi hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc phụ trách; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các vấn đề liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ được giao.Giám đốc phụ trách chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và pháp luật về quyết định liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Phó Trưởng Ban Sở hữu trí tuệ:Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp việc cho Trưởng Ban sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc theo sự phân công chỉ đạo của Trưởng Ban sở hữu trí tuệ; chịu trách nhiệm trước trưởng Ban sở hữu trí tuệ, giám đốc phụ trách, trước lãnh đạo Công ty và trước pháp luật trong phạm vi công việc được giao.

- Các thành viên Ban Sở hữu trí tuệ: Thực hiện các công việc theo sự phân công chỉ đạo của Trưởng Ban sở hữu trí tuệ; chịu trách nhiệm trước trưởng Ban sở hữu trí tuệ, giám đốc phụ trách, trước lãnh đạo Công ty và trước pháp luật trong phạm vi công việc được giao.

Đơn vị chuyên trách về sở hữu trí tuệ - Ban Sở hữu trí tuệ

Đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk là Ban Sở hữu trí tuệ do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Sở hữu trí tuệ được quy định cụ thể như sau:

- Chịu trách nhiệm thực hiện chính sách sở hữu trí tuệ và công việc đánh giá và thương mại hóa tài sản trí tuệ của Hanoimilk;

- Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ sở hữu trí tuệ của Hanoimilk, ví dụ như hồ sơ sáng chế bao gồm việc soạn thảo, đăng ký và nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, cũng như quy trì các bằng sáng chế đã được cấp cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác;

- Quản lý phần thu nhập cho quỹ phát triển khoa học công nghệ từ việc thương mại hóa tài sản trí tuệ nhằm phục vụ các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ của Hanoimilk.

- Xây dựng, trình ban hành chiến lược, chính sách về hoạt động sở hữu trí tuệ thống nhất trong toàn Hanoimilk;

- Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ hàng năm/giai đoạn phù hợp với chiến lược sở hữu trí tuệ được duyệt;

- Quản lý thống nhất các hoạt động sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk;

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động bảo mật tại Hanoimilk;

- Tra cứu để nhận biết các quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể khác, cung cấp thông tin cho các bộ phận tác nghiệp để tránh nghiên cứu/thiết kế trùng lặp;

- Kế thừa và khai thác những sáng chế đã hết bảo hộ tại Việt Nam;

- Nhận biết các đối tượng sở hữu trí tuệ phát sinh, xúc tiến các thủ tục xác lập quyền như đăng ký, gia hạn các văn bằng bảo hộ…;

- Quản lý thống nhất hệ thống tài sản trí tuệ, nhận dạng, đánh giá khả năng thương mại, khả năng bảo hộ sở hữu trí tuệ các sản phẩm khoa học công nghệ.

- Đầu mối tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho cán bộ, nhân viên tại Hanoimilk;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu và tổ chức khai thác thông tin sở hữu trí tuệ phục vụ nhu cầu nghiên cứu, triển khai và sản xuất, kinh doanh;

- Triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại hóa các tài sản trí tuệ đã được bảo hộ;

- Bảo đảm tính tuân thủ pháp luật sở hữu trí tuệ trong các giao kết kinh doanh, đặc biệt là các hợp đồng li-xăng/chuyển giao công nghệ…;

- Tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ/thực thi các quy định sở hữu trí tuệ của đơn vị tại các khâu tác nghiệp;

- Triển khai các biện pháp phòng vệ khi bị các chủ thể khác cho rằng doanh nghiệp đã hoặc có thể xâm phạm quyền của họ;

- Xúc tiến các hoạt động như khuyến cáo, thương lượng, kiện tụng… về sở hữu trí tuệ;

- Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan có thẩm quyền/hội/hiệp hội sở hữu trí tuệ hoặc bảo vệ người tiêu dùng/phòng, chống hàng giả, các tổ chức truyền thông, các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ.

- Theo dõi phát hiện các hành vi xâm phạm của các chủ thể khác đối với các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Hệ thống các văn bản, công cụ làm cơ sở cho hoạt động sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk

Hệ thống văn bản làm cơ sở cho hoạt động sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp bao gồm:

(1) Chiến lược sở hữu trí tuệ của Hanoimilk giai đoạn 2018-2022, tầm nhìn đến năm 2030Chiến lược sở hữu trí tuệ của Hanoimilk bao gồm các chính sách xác lập quyền, khai thác quyền sở hữu trí tuệ và chính sách giám sát quyền sở hữu trí tuệ. Một chính sách hoàn thiện như vậy sẽ giúp Hanoimilk bảo vệ và phát triển giá trị cốt lõi của chính doanh nghiệp mình. Trên cơ sở chiến lược, sẽ ban hành các quy định cụ thể về quản lý, khai thác và bảo vệ giá trị tài sản trí tuệ hữu hiệu trong Hanoimilk.

(2) Chiến lược  quản trị, định vịvà phát triển thương hiệu Hanoimilk. Chiến lược này bao gồm các chính sách phục vụ việc quản trị, định vị và phát triển thương hiệu Hanoimilk gắn với chiến lược kinh doanh của Công ty qua đó xây dựng thương hiệu Hanoimilk ngày một vững mạnh hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

(3) Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ của Hanoimilk. Quy định này nhằm thiết lập quy trình, cơ cấu tổ chức và triển khai việc nhận diện, xác lập và ghi nhận quyền đối với các tài sản trí tuệ; tổ chức quản lý và khai thác các tài sản trí tuệ; phân bổ lợi ích do các tài sản trí tuệ mang lại và cơ chế đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại công ty.

(4) Quy trình nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Hanoimilk.Quy trình này quy định việc phát hiện, khai báo, xác định quyền sở hữu, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, khai thác thương mại tài sản trí tuệ được tạo ra từ nguồn lực của Hanoimilk và việc bảo hộ quyền sở hữu tài sản trí tuệ đó.

(5) Quy chế về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk. Quy chế này quy định các biện pháp, cách thức và cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Hanoimilk cũng như giữa Hanoimilk với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo các tài sản trí tuệ của Hanoimilk được bảo vệ và thực thi một cách hiệu quả nhất.

(6) Quy chế về sáng kiến đổi mới và khai thác thương mại tài sản trí tuệ của công ty; chế độ tài chính cho hoạt động sở hữu trí tuệ. Văn bản này quy định về các vấn đề liên quan đến khai thác tài sản trí tuệ trong mối quan hệ nội bộ của Hanoimilk, của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các bên có liên quan khác trên cơ sở bảo đảm thực hiện đúng theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ; quy định về việc xác lập, chuyển giao và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, khai thác và thương mại các tài sản trí tuệ, phân chia lợi ích do các tài sản trí tuệ mang lại.

(7) Quy chế về bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh của Hanoimilk. Quy chế này quy định việc bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh tại Công ty cổ phần sữa Hà Nội

(8) Hệ thống biểu mẫu và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk. Quy chế này quy định về việc ban hành và sử dụng các biểu mẫu kê khai cũng như các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động quản lý, thống kê, khai thác tài sản trí tuệ tại Hanoimilk.

(9) Xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành chiến lược truyền thông trong kinh doanh gắn với khai thác, phát triển tài sản trí tuệ của Hanoimilk. Văn bản này bao gồm các chính sách, quy định, kế hoạch phát triển của Hanoimilk về công tác truyền thông của Công tygắn với mục tiêu phát triển tài sản trí tuệ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Danh mục tin tức