Giỏ hàng

Quy chế quản trị tài sản trí tuệ tại Hanoimilk

Quản trị Tài sản trí tuệ được ban hành nhằm cụ thể hóa các hoạt động của công ty đối với các vấn đề liên quan đến tài sản trí tuệ của công ty với các cán bộ công nhân viên và các bên liên quan, theo tinh thần tuân thủ phát luật Sở hữu trí tuệ

QUY ĐỊNH:

Quy chế về Quản trị Tài sản Trí tuệ của Hanoimilk quy định về việc nhận diện, xác lập và ghi nhận quyền đối với các Tài sản trí tuệ; tổ chức quản lý và khai thác các Tài sản trí tuệ; phân bổ lợi ích do các Tài sản trí tuệ mang lại.

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY CHẾ QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ:

  • Quy định về quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ: bao gồm các quy định phân quyền sở hữu tài sản trí tuệ của Hanoimilk với các cá nhân, tổ chức có liên quan; các quy định chi tiết liên quan đến từng đối tượng sở hữu trí tuệ như: quyền đối với giống cây trồng, quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả.
  • Quy định về tổ chức quản lý tài sản trí tuệ: Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Bộ phận quản trị tài sản trí tuệ; nhiệm vụ quyền hạn của các công ty/ đơn vị thành viên trong hoạt động sở hữu trí tuệ; trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong hoạt động sở hữu trí tuệ; trách nhiệm của công tác viên trong hoạt động sở hữu trí tuệ.
  • Quy định về cơ chế khai thác và phân bổ lợi ích từ các tài sản trí tuệ: bao gồm các quy định về: Các hình thức khai thác Tài sản trí tuệ; Quyền và nghĩa vụ về khai thác Tài sản trí tuệ của Cán bộ, công nhân viên, cộng tác viên; Hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ phận Quản trị tài sản trí tuệ; Phân bổ thu nhập và lợi ích từ việc sử dụng và khai thác các tài sản trí tuệ.

Danh mục tin tức