Giỏ hàng

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

Mục đích

Quy định này quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ tại Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (sau đây gọi là Hanoimilk).

Phạm vi điều chỉnh

       Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ của Hanoimilk quy định về việc nhận diện, xác lập và ghi nhận quyền đối với các tài sản trí tuệ; tổ chức quản lý và khai thác các tài sản trí tuệ; phân bổ lợi ích do các tài sản trí tuệ mang lại.

         Sáng kiến, thông tin, dữ liệu, các quy trình nghiệp vụ  không phải là đối tượng quyền sở hữu trí tuệ sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định về sáng kiến đổi mới của Hanoimilk.

Các nội dung của hoạt động sở hữu trí tuệ trí tuệ

Hoạt động sở hữu trí tuệ tại Công ty cổ phần Sữa Hà Nội bao gồm các nội dung sau:

Tổ chức và quản lý hoạt động của Bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ;

Phát hiện, khai báo, ghi nhận và xác lập quyền đối với các tài sản trí tuệ;

Thực thi quyền đăng ký và quyền sở hữu phát sinh đối với các tài sản trí tuệ;

Quản lý, khai thác thương mại các tài sản trí tuệ;

Sử dụng nguồn thu từ hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ.

 

Danh mục tin tức