Giỏ hàng

Quy chế quản lý CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ, ĐỊNH VỊ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HANOIMILK

Mục đích

Xây dựng chiến lược quản trị, định vị và phát triển thương hiệu nhằm xác định mục tiêu, phương pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả thương hiệu tại Công ty cổ phần Sữa Hà Nội

Quy định

  • Quy chế này quy định đưa ra chiến lược quản trị, định vị và phát triển thương hiệu của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội.

NỘI DUNG CƠ BẢN:

  • Các nguyên tắc về quản lý và sử dụng thương hiệu tại Hanoimilk;
  • Các quy định về quản lý và sử dụng thương hiệu: bao gồm quy định về các đối tượng được xem xét sử dụng Thương hiệu Hanoimilk;  Quyền và nghĩa Vụ của đơn vị quản lý thương hiệu; Quyền và Nghĩa vụ của đơn vị sử dụng Thương hiệu;
  • Quy định về nhận dện hình ảnh thương hiệu Hanoimilk: Trong đó quy định mô tả thương hiệu Hanoimilk; Phạm vi sử dụng hình ảnh thương hiệu Hanoimilk; Hình thức sử dụng hình ảnh thương hiệu Hanoimilk;
  • Tổ chức quản lý và sử dụng thương hiệu: quy định các Cơ chế phối hợp trong quá trình quản lý việc sử dụng Hình ảnh của Hanoimilk; Tổ chức quản lý và sử dụng thương hiệu; chức năng nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức quản lý và sử dụng thương hiệu.

Danh mục tin tức