Giỏ hàng

Báo cáo Kết quả điều tra khảo sát

Dự án: Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quản  trị tài sản trí tuệ tại Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động sở hữu trí tuệ và tình hình xác lập, quản lý, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ tại Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội từ trước tới nay.

Các nội dung điều tra, khảo sát bao gồm:

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, các kết quả nghiên cứu đã có về tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ.

         - Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về nhận thức, sự quan tâm và trình độ của cán bộ, nhân viên trong Công ty và các đối tác, khách hàng thân thiết của Công ty về hoạt động sở hữu trí tuệ của Công ty;

         - Điều tra, khảo sát, đánh giá, nhận diện các đối tượng sở hữu trí tuệ trong Công ty.

Xây dựng phương án điều tra, khảo sát

Xây dựng đề cương chi tiết mô tả sự cần thiết, mục đích, quy mô, đối tượng, cách thức, địa điểm điều tra, khảo sát.

Thiết kế và xây dựng mẫu phiếu khảo sát cho các nhóm đối tượng khác nhau

- Đơn vị tư vấn phối hợp với đơn vị chủ trì tiến hành thiết kế phiếu khảo sát phù hợp với các mục tiêu, nội dung điều tra, khảo sát. Phiếu điều tra đảm bảo được thiết kế đến 30 chỉ tiêu.

- Các đối tượng khảo sát được chia thành 4 nhóm: nhóm chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất, nhóm tiếp thị bán hàng, nhóm tham mưu, hoạch định, hỗ trợ kinh doanh và nhóm các đối tác, khách hàng thân thiết của Công ty.

Tổ chức  điều tra, thu thập thông tin

- Việc điều tra sẽ được tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp các đối tượng cung cấp thông tin.

- Tổng số phiếu điều tra cần thực hiện là 200 phiếu tương ứng với 4 nhóm đối tượng khảo sát, trong đó:

+ Điều tra, khảo sát nhóm các cán bộ, nhân viên của Công ty tại Công ty: 100 phiếu;

+ Điều tra, khảo sát nhóm các khách hàng thân thiết của Công ty tại 10 tỉnh, thành phố phía Bắc là các khu vực đông dân cư, tập trung nhiều khu công nghiệp và các khu du lịch: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Nhập số liệu, xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả điều tra, khảo sát

Nhập dữ liệu, xử lý số liệu, tổng hợp số liệu kết quả điều tra và lập Báo cáo kết quả điều tra trong đó đề xuất các phương án thiết lập và vận hành tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ tại Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

Link download 

Phương án kế hoạch điều tra

Nhóm khách hàng thân thiết

Nhóm chuẩn bị sản xuất

Nhóm tiếp thị bán hàng

Nhóm hỗ trợ kinh doanh

Danh mục tin tức