Giỏ hàng

Hội thảo triển khai dự án SHTT tại Công ty Cổ phần sữa Hà nội

Ngày 08 tháng  01 năm 2019, Công ty đã Tổ chức Hội thảo triển khai Dự án: Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ tại Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

Đại diện gồm có: 

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ; bà Trịnh Thu Hải, chuyên viên Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ);

+ Chuyên gia: Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Trường Đại học Thương mại;

+ Lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội;

+ Đại diện Ban Giám đốc và cán bộ chuyên môn Công ty TNHH Luật ZC.

Nội dung của cuộc Hội thảo thống nhất cách thức triển khai dự án như sau:

        1.Ban Sở hữu trí tuệ được thành lập và được vận hành trên thực tế

 • Cần thành lập ngay 1 Ban Sở hữu trí tuệ (03 người) để chuyên trách thực hiện dự án.
 • 2. Về công việc điều tra, khảo sát hiện trạng hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ tại Công ty
 • Ban SHTT sẽ lập các mẫu phiếu để khảo sát tùy thuộc vào các nhóm đối tượng.
 • Cử các thành viên đi khảo sát 10 tỉnh thành.
 • Ban SHTT lập báo cáo kết quả khảo sát
 • 3. Về công việc kiểm toán tổng thể tài sản trí tuệ tại Công ty
 • Thuê công ty chuyên về sở hữu trí tuệ hoặc chuyên gia có chuyên môn thực hiện
 • 4. Về công việc báo cáo chuyên đề nghiên cứu kinh nghiệm, mô hình quản trị tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực thực phẩm, đồ uống làm cơ sở để đề xuất mô hình tại Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
 • Ban SHTT sẽ thu thập thông tin từ các trang web trong nước và quốc tế tìm thông tin, báo cáo về mô hình quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm, đồ uống trong nước và quốc tế.
 •  5. Tổng quan tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ,  quản trị tài sản trí tuệ và các quy chế, quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ tại Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
 • Thư ký và Ban SHTT xây dựng văn bản, lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện và ban hành chiến lược SHTT của Công ty.
 • Thư ký và Ban SHTT xây dựng văn bản, lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện và ban hành chiến lược quản trị, định vị và phát triển thương hiệu của Công ty
 • Thư ký và Ban SHTT xây dựng văn bản, lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện và ban hành quy định về hoạt động SHTT của Công ty
 • Thư ký và Ban SHTT xây dựng văn bản, lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện và ban hành bộ quy trình nghiệp vụ quản lý hoạt động SHTT của Công ty
 • 6. Chuyên mục sở hữu trí tuệ xây dựng và tích hợp vào website của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội
 • Ban SHTT viết các chuyên mục để tích hợp vào website
 • Thuê công ty phần mềm IT viết phần mềm riêng và tích hợp nội dung SHTT lên trang website. 
 • 7. Hệ thống tài liệu cho các lớp tập huấn, hội thảo được xây dựng; Báo cáo kết quả tập huấn, hội thảo
 • Thư ký dự án lên kế hoạch thời gian, địa điểm các buổi hội thảo, tập huấn
 • Công ty TNHH luật ZC xây dựng chuyên đề để đào tạo các học viên theo từng chuyên mục của Dự án. 
 • 8. Về vấn đề tài chính
 • Phòng kế toán phối hợp với Ban SHTT để thanh toán các hạng mục công việc đã thực hiện được.

Danh mục tin tức