Giỏ hàng

Giới thiệu Ban SHTT - Chức năng, Nhiệm vụ & Quyền hạn của Ban SHTT

Ngày 30/3/2019, Công ty cổ phần sữa Hà Nội ban hành quyết định về việc thành lập Ban sở hữu trí tuệ trực thuộc Công ty với cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ quyền hạn cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức của Ban sở hữu trí tuệ trực thuộc Hanoimilk

 1. Cơ cấu tổ chức Ban Sở hữu trí tuệ của Hanoimilk gồm:
 2. Trưởng ban: là Giám đốc supply chain phụ trách về lĩnh vực sở hữu trí tuệ của công ty;
 3. Phó Trưởng ban và các thành viên: gồm 03 cán bộ thuộc phòng R&D
 4. Ban Sở hữu trí tuệ chịu sự quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty về kết quả hoạt động của mình.
 5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban sở hữu trí tuệ do Hội đồng quản trị quyết định.
 6. Các thành viên Ban Sở hữu trí tuệ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

  Cơ chế hoạt động của Ban sở hữu trí tuệ trực thuộc Hanoimilk

  1. Ban Sở hữu trí tuệ có mối liên hệ công tác với tất cả các bộ phận, phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao.
  2. Trưởng Ban sở hữu trí tuệ là người đứng đầu Ban sở hữu trí tuệ thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Hanoimilk về mọi hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
  3. Các thành viên Ban Sở hữu trí tuệ là người giúp việc cho trưởng Ban sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc theo sự phân công chỉ đạo của trưởng Ban sở hữu trí tuệ; chịu trách nhiệm trước trưởng Ban sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và trước pháp luật trong phạm vi công việc được giao.

   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

   Ban Sở hữu trí tuệ có chức năng giúp Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Hanoimilk tổ chức điều hành và triển khai các hoạt động liên quan đến tạo lập, quản lý và khai thác phát triển tài sản trí tuệ của công ty, bao gồm:

   1. Tổ chức thực hiện và theo dõi, giám sát quá trình triển khai chiến lược, chính sách sở hữu trí tuệ, chiến lược quản trị, định vị và phát triển thương hiệu Hanoimilk và công tác tổng hợp, đánh giá, thương mại hóa tài sản trí tuệ của Hanoimilk.
   2. Thống nhất quản lý hồ sơ đăng lý xác lập quyền sở hữu trí tuệ của Hanoimilk đối với tất cả các đối tượng sở hữu trí tuệ
   3. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới công nghệ trong công ty từ đó thúc đẩy việc tạo ra và khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ của Hanoimilk.
   4. Quản lý phần thu nhập cho quỹ phát triển khoa học công nghệ từ việc thương mại hóa tài sản trí tuệ nhằm phục vụ các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ của Hanoimilk.
   5. Các chức năng khác theo quy định pháp luật.
   6.  Ban Sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ giúp Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Hanoimilk thực hiện những nhiệm vụ sau:
    • Thống nhất quản lý các hoạt động sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk;
    • Xây dựng, trình ban hành và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, chính sách về hoạt động sở hữu trí tuệ thống nhất trong toàn Hanoimilk;
    • Xây dựng trình ban hành và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ hàng năm/giai đoạn phù hợp với chiến lược sở hữu trí tuệ được duyệt;
    • Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan có thẩm quyền/hội/hiệp hội sở hữu trí tuệ hoặc bảo vệ người tiêu dùng/phòng, chống hàng giả, các tổ chức truyền thông, các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ;
    • Nhận biết, tổng hợp các đối tượng sở hữu trí tuệ của Hanoimilk, tiến hành tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ; thực hiện thủ tục xác lập quyền tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, quản lý việc duy trì hiệu lực các văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp đối với các sản phẩm khoa học công nghệ của Hanoimilk;
    • Đầu mối tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho cán bộ, nhân viên tại Hanoimilk;
    • Đánh giá khả năng thương mại hóa và tham mưu phương án tổ chức thương mại hóa các tài sản trí tuệ của Hanoimilk; Triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại hóa các tài sản trí tuệ đã được bảo hộ;
    • Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu và tổ chức khai thác thông tin sở hữu trí tuệ phục vụ nhu cầu nghiên cứu, triển khai và sản xuất, kinh doanh của Hanoimilk;
    • Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ/thực thi các quy định sở hữu trí tuệ của đơn vị tại các khâu tác nghiệp;
    • Theo dõi, phát hiện và tiến hành các biện pháp xử lý phù hợp với quy địnhh của pháp luật hiện hành các hành vi xâm phạm của các chủ thể khác đối với các quyền sở hữu trí tuệ của Hanoimilk;
    • Triển khai các biện pháp phòng vệ và xử lý phù hợp với quy địnhh của pháp luật hiện hành khi bị các chủ thể khác cảnh báo về việc Hanoimilk đã hoặc có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ;
    • Đảm bảo tính tuân thủ pháp luật sở hữu trí tuệ trong các giao kết kinh doanh, đặc biệt là các hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng li-xăng/chuyển giao công nghệ…;
    • Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động bảo mật đối với các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hanoimilk.

Danh mục tin tức