Tin tức Sự kiện

 • Thông báo về việc tổ chức đại hội thường niên Thông báo về việc tổ chức đại hội thường niên - (12.03.2010)


  Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sữa Hà Nội ngày 9 tháng 3 năm 2010, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã nhất trí quyết định như sau

 • Thông báo cung cấp thông tin số tài khoản lưu ký lần 2 Thông báo cung cấp thông tin số tài khoản lưu ký lần 2 - (10.03.2010)


  Cho đến nay, Công ty đã nhận được thông tin của hầu hết các Quý vị cổ đông, tuy nhiên vẫn còn một số cổ đông chưa gửi thông tin về Công ty.

 • Thông báo Thông báo - (03.02.2010)


  Thực hiện ủy  quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ VIII ngày 12 tháng 4 năm 2009, Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội đã tổ chức cuộc họp vào hồi 9h30 ngày 3 tháng 2 năm 2010 và nhất trí quyết nghị nh...

 • Thông báo cung cấp thông tin số tài khoản lưu ký Thông báo cung cấp thông tin số tài khoản lưu ký - (19.01.2010)


  Theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký Chứng khoán, đề nghị những Quí vị cổ đông mở tài khoản làm thủ tục đăng ký lưu ký với các Công ty Chứng khoán để lưu ký số cổ phần của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (HNM) được sở hữu trong đ...

 

Lùi123456Tiếp theo