Báo cáo tài chính 12 tháng năm 2009 - (21.04.2010)

Báo cáo của Hội đồng quản trị và các báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31 tháng 12  năm 2009

 

Các tin liên quan