Thông tin tài chính

  • Báo cáo vốn thặng dư Báo cáo vốn thặng dư - (21.04.2010)


    Báo cáo kiểm toán độc lập, báo cáo tình hình thực hiện góp vốn điều lệ, báo cáo tình hình thực hiện góp vốn điều lệ, thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện góp vốn điều lệ. Tải file nội dung chi tiết đính kèm

  • Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2009 Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2009 - (21.04.2010)


    Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét.

 

Lùi12Tiếp theo