Báo cáo đại hội đồng cổ đông lần thứ X - (31.05.2011)

Công ty Cổ phần Sữa Hà nội

Kính gửi tới toàn thể cổ đông toàn văn các báo cáo, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ X được diễn ra vào ngày 28 /05/ 2011.


Báo cáo trước đại hội:

Báo cáo HĐQT

Báo cáo thường niên

Báo cáo ban kiểm soát

Báo cáo kiểm toán

Báo cáo sau đại hội:

Nghị quyết đại hội cổ đông

Biên bản đại hội cổ đông

 


 

Các tin liên quan