Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010 - (20.08.2010)

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

Báo cáo của Hội đồng quản trị và Các Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét ngày 30 tháng 6 năm 2010.

 


Download: Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010

 


 

Các tin liên quan